Liên Hệ Công Ty

Tel : 064.3540424

Fax : 064.3858281

Bà : Mai Thị Thanh Thuỷ

Giám Đốc

091.3793456

maithuy@truongancomputer.com.vn

Ông : Tống Ngọc Long

TP.Kinh Doanh

090.8872442

longtn@truongancomputer.com.vn

Phòng Bảo Hành

Tel : 064.3540424 ( Ext. 16 )

Phòng Kỹ Thuật

Tel : 064.3540424 ( Ext. 14 )

Liên Hệ Trực Tuyến

Họ tên

Email


Nội dungNhập lại code bên dưới: